Wednesday, July 11, 2012

澳門包食包住免費兩天遊2012-最喜愛照片

去旅行除左relax,都係為影相啫,難得打風都好天,仲出現平時睇唔到嘅景色,梗係影盡佢啦,睇下影到乜?

第十二位 ﹣ 澳門塔尖


第十一位 ﹣ 好迫呀,死開啦


第十位 ﹣ 放我走


第九位 ﹣ 頭髮亂了(一定有呢張,都係排第九咋)


第八位 ﹣ 科學館黃昏


第七位 ﹣ 為你擋雨


第六位 ﹣ 巨人


第五位 ﹣ 逃亡


第四位 ﹣ 地下皇宮


第三位 ﹣ 先生貴姓(呢張大愛呀)


第二位 ﹣ 神蹟(神蹟都係得第二?)


第一位 ﹣ 騰雲駕霧(另一個神蹟,多謝蘇芮)

6 意見:

卡臣 said...

第一位又幾有意境喎

新鮮人 said...

喜歡第十位 放我走!

chiseenjai said...

見到蓮子, 我塊面好痕 ~~~~

第一位...真係第一位...讚!

naruto said...

卡臣:
我好滿意呢張

新鮮人:
真係慘架,擺明等死,仲要比人變圖畫

chiseenjai:
謝~

攞你命三千 said...

11th: 博物館外面個公園?
1st: 主教山??

naruto said...

三千:
11th。。。yes

1st。。。海旁觀音像,科學館隔離

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...