Wednesday, December 3, 2014

澳門on call24小時-5﹣小朋友

路環非常多小朋友,貓只見到三隻,狗就多啦。。。

去到荒廢船廠,船廠已變左佢地屋企,大大話話至少有十五隻。。。


3 意見:

l.minor said...

第一張靚~

第三張影完有冇俾狗咬!?

Unknown said...

企上櫈嗰隻好搞笑~

naruto said...

l.minor:第三張影完係第十張囉,無咬,乖架

Quincy:佢似等緊人,可能有人餵佢架

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...