Monday, December 1, 2014

心痛

9:00pm,行動開始,見到朋友們將支援熱線寫喺掌心,出發;果一刻,好心痛。。。

聽到喧嘩聲,警察哨子聲,警犬吠聲(真警犬),未到冬天已經寒到入心
2 意見:

卡臣 said...

睇見香港人打香港人,心痛,大陸佬偷笑

naruto said...

卡臣:
台灣嘅結果,我相信大陸佬笑唔出

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...