Sunday, June 9, 2013

食左西瓜核頭頂會生西瓜樹。。。。

細個嘅時候,阿媽會嚇D細路,吞左西瓜核頭頂會生棵西瓜樹(大左先知西瓜都唔係樹嚟嘅)

咁飲左雪印呢?  

答案係。。。頭頂生蒲公英

4 意見:

卡臣 said...

十年樹木,百年樹人

Unknown said...

即係頭皮啦

Ebenezer said...

小妹妹頭頂明明係生雪印喎。

naruto said...

卡臣:溫故知新。。。

quincy:好毒

ebenezer:你又講得通喎

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...