Saturday, October 17, 2009

長者

仁者則無敵
醫者父母心
歌者會戀歌。。。

咁長者呢?
長者$2四圍玩

咁要幾“長“呢?無寫嘅?

2 意見:

Ogake said...

人人不同啦, 你天生長, 我諗可以打橫行架啦~

naruto said...

$$$:
又幾啱我睇喎!

Ogake:
咩野係後天長?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...