Friday, October 18, 2013

貓國旅行﹣十月號

影埋影埋,貓相又有一大堆。。。

影得太多,見到貓識得慢慢嚟,搵靚角度至影,睇相。。。
(部份可能出過,堆貓相亂糟糟,已經唔記得出過未)

1. 攞住長鏡等佢埋位,咁啱有個eye shadow,即襟

2. 三隻小可愛,影完第二日已經比人捉左,比左有心人收養
3.踎喺度等佢交戲,終於比個喊露我,即刻攪掂
4.佛像前練瑜珈,應該好有佛性
5.好驚人嘅一隻貓,去幾次先捕到呢一張
鍾意邊張?出住五張先,下個月再見


6 意見:

Ebenezer said...

張張都咁靚,張張部鍾意。

PanLa said...

第一張大耳的貓好精靈呀 :)
張張都咁鐘意 X 2

Anonymous said...

勁 like 瑜珈果張,靚!愛貓人

Unknown said...

First one fore sure ~

卡臣 said...

4號

l.minor said...

林把吐

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...