Tuesday, June 19, 2012

六月功課。。。鷺,一直都在? (下)

繼續倒數,今日講1﹣7位

7/鷺台


6/捕鷺


5/鷺行家


4/鷺宿者之家


3/鷺髮沖冠


2/鷺師動眾


1/投奔鷺海

11 意見:

卡臣 said...

No.1 嗰張係咪好難/好耐先捕到?

點解無「條條大鷺通羅馬」?

largeheadboy said...

我鍾意 no.5~

Anonymous said...

like no.3
鷺髮蔥冠咁~
XD


邪留丸~

naruto said...

卡臣:
NO.1果張,佢地好多隻逐隻飛嚟飛去,其中一隻突然搵食,手快咪影到囉,撞正架咋,前後15分鐘

大頭:
呢張個形態靚,但正常左D:)

邪神:
係呀,佢電左髮,似馬C特

TY said...

no.1果張勁.... 呢D都真係要撞o岩...比我咁無耐性, 一定影唔到!

攞你命三千 said...

第一個名...會被BAM的

新鮮人 said...

浪奔浪流的感情,
人海浮沈,
揾食艱難!

Anonymous said...

果然有品味呀~佢


邪留丸~

naruto said...

TY:
咁影相真係訓練耐性架,太急躁影唔到相

三千:
一個咁少

邪小姐:
重口味之鷺

陳娃 said...

做咩拍到咁寂寞既 @_@

naruto said...

www:拍果個唔寂寞,睇果個寂寞啫我估

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...