Saturday, July 24, 2010

copy cat

最近傅穎出寫真,搵嚟日本攝影師米原康正合作,大師特式係咁嘅。。。


我又學下先,搵邊個影好呢,就佢地啦

先影阿仔


再影阿妹


阿妹激過一眾𡃁模,佢玩脫毛


阿仔都唔執輸,玩伸脷


最後一人有一張靚相
16 意見:

卡臣 said...


最後兩張做postcard
大賣!

星若 said...

可以download 阿妹張靚相嗎?

邪留丸~ said...

傅穎拜拜~

之後嗰啲勁正!!!
靚到要長期讚~
good~
(>v<)V

naruto said...

卡臣:
賺D外快都好喎

星若:
我問下貓主先

邪小姐:
買唔買阿th本寫真好呢?

邪留丸~ said...

阿th!?
邊個嚟架??

瘋膏 said...

好開心, 見到亞仔同亞妹, Yeah! 你咁影都幾過癮, 靚過傅穎。

naruto said...

邪小姐:
th咪係傅穎囉

瘋小姐:
佢地真係名模,好好影

Artman said...

星若: 貓主approved. 多謝.
我都要讚讚blog主, 影靚左佢地, 哈哈.

邪留丸~ said...

唔要呀!!!(阿th)
唔該~ >~<

如果可以...
淨係想要"鳴門大叔"影嘅~
名模阿仔+阿妹+快獸
寫真集呀~
唔該~
:)

流料 said...

有阿仔+阿妹既寫真集當然好啦~
就算係"嗚門大叔"既寫真都殺呀
話說早幾期佢係油麻地扮林峰~
呵呵呵~

by 流料

maymay said...

又話好忙,仲攪d咁嘅相~@@

naruto said...

Artman:
本來就靚啦

邪小姐:
快獸怕熱,呢排無出埸

naruto said...

流料:
下期扮邊個好呢?

maymay:
噚晚偷到半個鐘寫blog,今日放假呀

星若 said...

多謝貓主及blog主!

l.minor said...

你個copy cat,又食到字,d相又正喎!

naruto said...

星若:
you are ”惠康“

l.minor:
想keep住相正真係唔易呀

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...