Sunday, November 15, 2009

行經球場,見到幾個大概初中著校服嘅學生打籃球起爭執

其中一個話:X你老母

另一個即答:佢喺天堂,你去搵佢啦!

3 意見:

Ogake said...

我n年前聽過一個近似既~
男女係街吵,男既鬧左一句"臭x",女既回應"臭你又乃"..

naruto said...

哇!三級爛gag呀

卡臣 said...

你講果個, 我中學都有聽過
果然世界大同

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...