Monday, March 30, 2009

發啦發啦邁向十萬!yeah

6 意見:

朱朋 said...

當去到一百萬時會變返零....有乜咁發?

naruto said...

朱朋:
哇!咁睇好我可以去到一百萬,要十年八載喎!我仲寫緊?

supageti said...

Congratulations !!

naruto said...

多謝意粉:)

邪留丸~ said...

恭喜晒~
大叔~呢排病到傻吓...傻吓...
無乜心機留言...tim... =3=

naruto said...

邪留丸~:
多謝!保重呀,通街D人都病呀

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...