Friday, May 24, 2013

廸恩湖的發現

前排去左廸恩湖,天色麻麻,但有發現喎 今日先睇呢個。。。 咦,乜嚟呢,隻蝴蝶咁得意嘅?
 

啋!原來攪緊野  

佢地行動不便,任我影

最後,轉左舖屎,影左呢張倒樹蔥。。。我鍾意  

5 意見:

卡臣 said...

睇SHOW要俾錢喎

l.minor said...

咁耐都未去過廸恩湖

naruto said...

卡臣:
佢地有表演慾,免費比人睇

l.minor:
去啦,舒服好影架

Ebenezer said...

呢招咪係.....,巴黎鐵㙮反轉再反轉?!

naruto said...

Ebenezer:我唔識喎:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...